ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศวิทยาลัยฯ / สมัครงาน
ประกาสวิทยาลัยฯ เรื่อง แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 21) 25 พ.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ (อ่าน 50) 10 พ.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำ (อ่าน 100) 27 ต.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องแจ้งกำหนดวันเปิดภาคเรียนและรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 /2564 (อ่าน 65) 26 ต.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่ง ครูอ (อ่าน 78) 25 ต.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง ครูอ (อ่าน 160) 04 ต.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รั (อ่าน 72) 27 ก.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้า (อ่าน 62) 20 ก.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (อ่าน 70) 02 ก.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การขอรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วง (อ่าน 41) 27 ส.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 66) 29 ก.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 43) 23 ก.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ บริหารทั่วไป (ครู) (อ่าน 81) 16 ก.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 69) 12 ก.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน (อ่าน 41) 01 ก.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 82) 30 มิ.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ บริหารทั่วไป (ครู) (อ่าน 89) 24 มิ.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เรื่อง แจ้งขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 58) 18 มิ.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (อ่าน 92) 15 มิ.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 123) 04 มิ.ย. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดการรับเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 77) 28 พ.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบริหารทั่วไป (ครู) (อ่าน 155) 26 พ.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน (อ่าน 247) 21 พ.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อเข้าสอบคัดเลือก/ประเมินสรรณถนะเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 232) 12 พ.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง เลื่อนวันสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน (อ่าน 127) 06 พ.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน (อ่าน 310) 28 เม.ย. 64
ประกาศการเปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 102) 18 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. (รอบทั่วไป)ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 170) 04 มี.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา โควตา ปวช. ปวส. 2564 (อ่าน 99) 04 ก.พ. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การเก็บเงินรายได้สถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 86) 04 ก.พ. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษ (อ่าน 152) 22 ม.ค. 64
ประกาศวิทยาลัยฯ การจัดกิจกรรมเสริมชดเชยผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง (อ่าน 67) 24 ธ.ค. 63
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด (อ่าน 67) 23 ธ.ค. 63
การเก็บเงินรายได้สถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 85) 12 พ.ย. 63
ประกาศรายวิชาที่เปิดเรียนปรับพื้น ระดับ ปวส. ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 182) 27 ต.ค. 63
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เรื่อง การเปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 (อ่าน 183) 27 ต.ค. 63
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 202) 18 มิ.ย. 63
ประกาศวิทยาลัยฯ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563 (รอบพิเศษ COVID 19) (อ่าน 217) 05 พ.ค. 63
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2563 และการกำหนดกิจกรรม (อ่าน 198) 25 เม.ย. 63
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องการปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมประ (อ่าน 189) 24 ธ.ค. 62