ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่งวิทยาลัยฯ
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 439/2564 เรื่อง แต่งตั้งเวรยามฯ (พฤศจิกายน 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 675
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 416/2564 เรื่อง แต่งตั้งเวรยามฯ (ตุลาคม 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 784.88 KB 1116
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 352/2564 เรื่อง แต่งตั้งเวรยามฯ (กันยายน 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 275.73 KB 1656
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 313/2564 เรื่อง แต่งตั้งเวรยามฯ (สิงหาคม 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 627.65 KB 1968
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 281/2564 เรื่อง แต่งตั้งเวรยามฯ (กรกฎาคม 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 637.95 KB 157170
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 221/2564 เรื่อง แต่งตั้งเวรยามฯ (มิถุนายน 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 403.81 KB 157179
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 180/2564 เรื่อง แต่งตั้งเวรยามฯ (พฤษภาคม 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 157167
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่114/2564 เรื่อง แต่งตั้งเวรยามฯ (เมษายน 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 432.46 KB 158906
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่092/2564 เรื่อง แต่งตั้งเวรยามฯ (มีนาคม 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 158898
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่041/2564 เรื่อง แต่งตั้งเวรยามฯ (กุมภาพันธ์ 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.48 MB 158897
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่597/2563 เรื่อง แต่งตั้งเวรยาม (มกราคม 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 454.11 KB 162249
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 530/2563 เรื่อง แต่งตั้งเวรยาม (ธันวาคม2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.12 KB 162242
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 479/2563 เรื่อง แต่งตั้งเวรยาม (พฤศจิกายน2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 409.99 KB 162255
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 420/2563 เรื่อง แต่งตั้งเวรยาม (ตุลาคม2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 184056
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 298/2563 เรื่อง แต่งตั้งเวรยาม (กันยายน2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 757.26 KB 184065
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 237/2563 เรื่อง แต่งตั้งเวรยาม (สิงหาคม2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.23 KB 184047
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 181/2563 เรื่อง แต่งตั้งเวรยาม (กรกฎาคม2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 184053
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 147/2563 เรื่อง แต่งตั้งเวรยาม (มิถุนายน2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 799.11 KB 184064
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 127/2563 แต่งตั้งเวรยามฯ (พฤษภาคม 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 722.63 KB 184057
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 111/2563 แต่งตั้งเวรยามฯ (เมษายน 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.6 MB 184053
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 090/2563 แต่งตั้งเวรยามฯ (มีนาคม 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 670.53 KB 184057
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 026/2563 แต่งตั้งเวรยามฯ (กุมภาพันธ์ 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 184057
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่770/2562 แต่งตั้งเวรยามฯ (เดือนมกราคม 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 184057
>>>ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 184036
คำสั่งวิทยาลัยฯ ที่ 666/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 720.09 KB 184045
คำสั่งวิทยาลัยฯที่ 254/2561 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 952.63 KB 184052
แบบฟอร์มหลักสูตรระยะสั้น รายงานผลหลักสูตรระยะสั้นผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 53.63 KB 184090
แบบฟอร์มหลักสูตรระยะสั้น ใบเบิกค่าสอนระยะสั้น Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 184092
ปฎิทินการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 184109
ทุนชมรมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.19 KB 184091
ข้อมูล นักเรียน นักศึกษา
แบบรายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 (งวดที่2/2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 322.32 KB 184057
แบบรายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 (งวดที่1/2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 843.73 KB 184036
แบบรายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา งวดที่3 ปีงบประมาณ 2562 (ภาคเรียนที่ 1/2562) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 184045
แบบรายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น/นอกระบบ ปีการศึกษา 2562 184044
แบบรายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ วันที่ 13 พ.ย. 2561 (งวดที่ 2/2562) 184040
แบบรายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา (ทวิศึกษา) งวดที่ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 323.91 KB 184040
แบบรายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา งวดที่1/2562 (ภาคเรียนที่2/2561) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1018.99 KB 184046
แบบรายงานข้อมูล นักเรียน นักศึกษา งวดที่ 3/2561 ณ วันที่ 20 มิ.ย.61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 184052
จำนวน นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561( ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.45 KB 184048
รายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา 2560 ข้อมูลณ วันที่ 05-01-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 184074
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 08-06-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 332.05 KB 184088
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 541.57 KB 184117
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.53 KB 184088
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.68 KB 184090
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.1 KB 184085
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.97 KB 184085
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 57.43 KB 184092
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
New*บันทึกข้อความรายงานการนิเทศนร. นศ. ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.76 KB 158890
คำร้องขอฝึกอาฃีพในสถานประกอบการ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2 MB 158926
บันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปนิเทศ นร. นศ ฝึกอาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 23.92 KB 158886
New*บันทึกข้อความรายงานการนิเทศนร. นศ. ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 2/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 26.15 KB 158890
New*รายงานการนิเทศฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ปีการศึกษา2/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 28.47 KB 158888
ประกาศวิทยาลัยฯ กำหนดสถานประกอบการ/แหล่งวิทยาการให้นักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 413.15 KB 162272
หนังสือคำร้องขอฝึกอาชีพเทอม 2/2563 184043
รายชื่อ นักเรียน นักศึกษา ออกฝึกอาชีพฯ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 184136
แบบฟอร์มคำร้องขอเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.92 KB 184143
สถานประกอบการที่จัดการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยฯระบบทวิภาคี ปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 184084
งานวัดผลและประเมินผล
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 280.31 KB 158882
ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.03 MB 184042
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 331.05 KB 184036
ตารางสอบมาตรฐานวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 423.06 KB 184043
ประกาศจากงานทะเบียน
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา (รอบ2) ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 755.32 KB 158889
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 997.36 KB 158890
ข้อมูลการรับสมัคร ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 907.88 KB 158891
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รอบทั่วไป) 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.51 KB 158890
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รอบโควตา) 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 98.52 KB 158907
ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 432.93 KB 184042
ประกาศรายชื่อนร. นศ. เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 518.06 KB 184062
ประกาศรายชื่อโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 866.9 KB 184044
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. (รอบที่2) ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 892.25 KB 184050
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. (รอบที่1) ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 497.14 KB 184058
ประกาศรายชื่อโควตา ปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 510.96 KB 184036
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 237.31 KB 184042
ปฏิทินนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.24 KB 184036
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา วำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 (จบไม่พร้อมรุ่น)p Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.05 KB 184053
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา วำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 (จบพร้อมรุ่น) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 64.8 KB 184068
>>>ฝ่ายวิชาการ
บันทึกหลังการสอน1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.54 KB 1958
qr code เรียนออนไลน์ ราชประชาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 157171
qr code เรียนออนไลน์ คุระบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 871.62 KB 157162
qr code เรียนออนไลน์ ปวส.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 157168
qr code เรียนออนไลน์ ปวช.2 ชฟ รร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.32 MB 157163
qr code เรียนออนไลน์ ปวช.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.8 MB 157165
แบบฟอร์มบันทึกหลังการสอน 2/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 32.66 KB 158902
บันทึกข้อความ ส่งบันทึกหลังการสอน 2/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 21.89 KB 158891
แบบเสนอรายชื่อหนังสือเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดซื้อสำหรับครูผู้สอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.5 KB 184052
แบบรายการเลือกซื้อหนังสือเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.61 KB 184046
ประกาศ การเปิดสอนภาคฤดูร้อน รอบที่1 ประจำปีการศึกษา 2562 (รายวิชาเพิ่มเติม) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.25 KB 184032
ประกาศ เรื่อง การเปิดสอนภาคฤดูร้อน รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 586.38 KB 184040
ประกาศ เรื่อง การเปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 รายวิชาปรับพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 184035
การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) คู่มือ ID PLAND *คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด* 184066
แบบฟอร์มเอกสาร
ตราวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.27 MB 184062
แบบขอนุญาตเปลี่ยนเวร/ยาม/ตรวจเวร - มอบหมายการอยู่เวร/ยาม/ตรวจเวร) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.03 KB 184083
แบบฟอร์ม ใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 796.66 KB 184097
บันทึกข้อความ ขอหนังสือรับรองการทำงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.22 KB 184050
หนังสือลาออกจากลูกจ้างชั่วคราว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.46 KB 184049
บันทึกข้อความเวียนเเจ้ง (ข้อมูลจากงานบุคลากร ณ วันที่ 20 ก.ค. 64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.88 KB 184275
>>>ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
สรุปผลการประกวด"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ อศจ.พังงา 2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 420.1 KB 1635
1.แบบฟร์อมโครงการ-กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 21.47 KB 1960
2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหลักตามที่กฎหมายกำหนด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 171.47 KB 1955
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.87 MB 1954
4.แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2879 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.55 MB 1954
5.แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.23 MB 1954
6.การประกันคุณภาพอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.64 MB 1956
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 1957
8.วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.07 KB 1953
9.แนวทางการดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 1954
10.แนวทางการจัดการศึกษาอาชีวศึกษารางวัลพระราชทาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 342.65 KB 1951
กำหนดการ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่2563 JPEG Image ขนาดไฟล์ 92.57 KB 158878
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 158882
New*แบบฟอร์ม รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (7-ตค-63) Word Document ขนาดไฟล์ 97.79 KB 184042
New*แบบฟอร์ม โครงการ/กิจกรรม ตาม พรบ งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ2564 (7-ตค-63) Word Document ขนาดไฟล์ 26.84 KB 184052
แบบโครงการฝึกและประมาณค่าใช้จ่าย สผ.1 (แก้ไขล่าสุด ณ วันที่ 9/12/62) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.68 KB 184114
บันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจ้าง พ.01(แก้ไขล่าสุด ณ วันที่ 9/12/62) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.64 KB 184139
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 84.55 KB 184059
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง การเก็บเงินรายได้สถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 158885
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2563 และการกำหนดกิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.35 KB 184038
ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ยกเลิกโครงการปัจฉมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ,พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.98 KB 184033