ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 ก.ค. 60 โครงการวันสำคัญชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดควรนิยม (วัดตำตัว) 
อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา เวลา 08.30 - 11.00น.
15 ส.ค. 60 ถึง 16 ส.ค. 60 กีฬาสีภายใน รอบคัดเลือกแต่ละประเภทกีฬา วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
วิทยาลยการอาชีพตะกั่วป่า/ชุดคณะสี
22 ส.ค. 60 พิธีเปิด - พิธีปิด กีฬาสีภายในวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า/ชุดคณะสี
11 ก.ย. 60 ถึง 15 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า /แต่งกายถูกระเบียบ ทรงผมถูกระเบียบ / บัตรนักศึกษา งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
12 ก.ย. 60 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า แต่งการถูกระเบียบ ทรงผมถูกระเบียบ งานทะเบียน
16 ต.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560
-วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า - แต่งกายถูกระเบียบ ทรงผมถูกระเบียบ
23 พ.ย. 60 แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ. ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา
แข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ. ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา
วิทยาลัยเทคนิคพังงา งานกิจกรรม
24 พ.ย. 60 แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับ อศจ. ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา
แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับ อศจ. ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา
วิทยาลัยเทคนิคพังงา ผู่รับผิดชอบ : ครูผู้สอน
03 ธ.ค. 60 ถึง 09 ธ.ค. 60 ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการองค์การฯ
04 ธ.ค. 60 จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวิทยาลัยฯ
งานกิจกรรม , องค์การฯ
13 ธ.ค. 60 ตรวจการแต่งกาย นร./นศ. ครั้งที่ 2
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า งานปกครอง
26 ธ.ค. 60 กิจกรรม "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา"
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า / แต่งกาย ชุดนักเรียน นักศึกษา ปกติตามวันที่เรียน งานกิจกรรม , แผนกช่างยนต์
28 ธ.ค. 60 ถึง 03 ม.ค. 61 ออกศูนย์บริการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่
งานโครงการพิเศษฯ
10 ม.ค. 61 ถึง 12 ม.ค. 61 แข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ฯ ระดับภาคใต้
ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์
13 ม.ค. 61 วันเด็กแห่งชาติ
งานกิจกรรม
13 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่า งานกิจกรรม
16 ม.ค. 61 วันครู
ครูทุกคน
17 ม.ค. 61 ถึง 31 ม.ค. 61 ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
ครูที่ปรึกษา
17 ม.ค. 61 ถึง 31 ม.ค. 61 ออกแนะแนวการศึกษาต่อ
งานแนะแนวฯ
20 ม.ค. 61 ถึง 21 ม.ค. 61 ออกศูนย์บริการ FIX IT Center
งานโครงการพิเศษฯ
27 ม.ค. 61 ถึง 28 ม.ค. 61 ออกศูนย์บริการ FIX IT Center
งานโครงการพิเศษฯ
11 ก.พ. 61 มอบตัวโควตา
หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า /ชุดนักเรียน งานทะเบียน
15 ก.พ. 61 ถึง 20 ก.พ. 61 สอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
แต่งกายถูกระเบียบ ชุดนักศึกษา ทรงผมถูกระเบียบ /บัตรประจำตัวนักศึกษา งานวัดผลและประเมินผล
06 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ทุกระดับชั้น
06 มี.ค. 61 ลงทะเบียนแก้ O มส.
ลงทะเบียนแก้ O มส. 
ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ /09.00-12.00 น./หอประชุม งานวัดผล
15 มี.ค. 61 ถึง 18 มี.ค. 61 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
อบต.บางวัน อบต.รมณีย์
21 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบแก้ O , มส.
ประกาศผลสอบแก้ O , มส.
ติดประกาศที่บอร์ดวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า งานวัดผลและประเมินผล
24 มี.ค. 61 พิธีเปิดโครงการ Fix it ณ อบต. บางวัน
อบต.บางวัน
04 เม.ย. 61 รายงานตัว มอบตัว ลงทะเบียน นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
ชุดนักเรียน มาพร้อมผู้ปกครอง / หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า งานทะเบียน
15 พ.ค. 61 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ปวช.2 , 3 และ ปวส.2 ทุกสาขา)
ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ปวช.2 , 3 และ ปวส.2 ทุกสาขา) 09.00-12.00 น.
แต่งการถูกระเบียบ /ทรงผมถูกระเบียบ / ที่ หอประชุมฯ งานทะเบียน
16 พ.ค. 61 ถึง 17 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ และ เข้าค่ายคุณธรรม
งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒฯ
21 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า / แต่งกายถูกระเบียบ
24 พ.ค. 61 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1/2561
ชุดนักเรียน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
25 พ.ค. 61 โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
งานสวัสดิการฯ ฝ่ายพัฒฯ
30 พ.ค. 61 ลงทะเบียนเรียนช้า ภาคเรียนที่ 1/2561 (09.00-12.00 น.)
ลงทะเบียนเรียนช้า ภาคเรียนที่ 1/2561 (09.00-12.00 น.)
แต่งกายถูกระเบียบ /ห้องงานทะเบียน / 09.00-12.00
14 มิ.ย. 61 โครงการไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม
หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า แต่งกาย ชุดนักเรียนถูกระเบียบ งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนฯ
17 ก.ย. 61 ถึง 21 ก.ย. 61 สอบมาตรฐานวิชาชีพ สอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
สอบมาตรฐานวิชาชีพ สอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า / แต่งกายถูกระเบียบ /ทรงผมถูกระเบียบ วิชาการ
24 ก.ย. 61 ถึง 25 ก.ย. 61 โครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษา หลังจากออกฝึกอาชีพสถานประกอบการ 1/2561
หอประชุม / ห้องประชุมตะโกลา งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ
15 ต.ค. 61 ถึง 15 ก.ย. 61 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า / แต่งกายถูกระเบียบ งานทะเบียน
16 ต.ค. 61 เปิดภาคเรียน ที่ 2/2561
26 ต.ค. 61 โครงการประชุมผู้ปกครอง และสัมมนานักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 2/2561
08.00 น. - 12. 00 น. โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 2/2561

13.00 น. - 17. 00 น. ปฐมนิเทศนักเรียน ันกศึกษา ก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 2/2561
แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา ถูกระเบียบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี /ครูปฏิพัทธ์ ชวนานันท์
18 ธ.ค. 61 ประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพังงา
ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา งานวิจัย
20 ธ.ค. 61 ถึง 26 ธ.ค. 61 โครงการอาชีวะอาสา กิจกรรมตรวจเข้มรถโดยสายหมวด 2 หมวด 3 ประจำปี 2561
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอตะกั่วป่า งานโครงการพิเศษ
25 ธ.ค. 61
"รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา"ปีการศึกษา 2561
หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
27 ธ.ค. 61 ถึง 02 ม.ค. 62 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2562
โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2562
สถานีบริการน้ำมัน พีที อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา งานโครงการพิเศษ วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
07 ม.ค. 62 ถึง 17 ม.ค. 62 การแข่งขันกีฬาสี (เก็บคะแนน )
การแข่งขันกีฬาสี (เก็บคะแนน ) 15.10 - 17.30 น.
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
12 ม.ค. 62 กิจกรรมงานวันเด็ก
16 ม.ค. 62 วันครู
18 ม.ค. 62 การแข่งขันกีฬาสีรอบชิงนะเลิศ และพิธีเปิด-ปิด
สนามฟุตบอลวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
07.00 น. -17.30 น.
สนามฟุตบอลวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า /แต่งกายชุดพละ เสื้แต่ละสี งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
27 ม.ค. 62 ถึง 27 ธ.ค. 61 รายงานตัว มอบตัว ลงทะเบียน
แต่งกายชุดนักเรียน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า งานทะเบียน
11 ก.พ. 62 ถึง 15 ก.พ. 62 สอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา ถูกระเบียบ /เตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษา/ทรงผลถูกระเบียบ งานวัดผลและประเมินผล
20 ก.พ. 62 ถึง 22 ก.พ. 62 เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ
งานกิจกรรม งานลูกเสือ
26 ก.พ. 62 สัมมนานักเรียน นักศึกษา หลังจากออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561
ชุดนักเรียน นักศึกษา /หอประชมุ ตึกอำนวยการ และ ห้องประชุมตะโกลา งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
15 มี.ค. 62 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
ชุดนักเรียน นักศึกษา ถูกระเบียบ ทรงผมถูกระเบียบ รองเท้าถูกระเบียบ งานแนะแนว
14 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
14 พ.ค. 62 ถึง 15 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

นักเรียน นักศึกษาแต่งกายชุดนักเรียน /หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
15 พ.ค. 62 ถึง 17 พ.ค. 62 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
21 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
27 มิ.ย. 62 พิธีไหว้ครูและบรวงสรวงพระวิษณุกรรม
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า งานกิจกรรม/ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
03 ก.ค. 62 ถึง 05 ก.ค. 62 กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562
วิทยาลัยการอาขีพตะกั่วป่า งานกิจกรรม
16 ก.ย. 62 ถึง 20 ส.ค. 62 สอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
สอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
ชุดนักเรียน นักศึกษา ถุกระเบียบ ทรงผมถูกระเบียบ พร้อมใบประจำตัวนักเรียน นักศึกษา งานวัดผลและประเมินผล
19 ก.ย. 62 ประชุมผู้ปกครอง ในการลดปัญหาการออกกลางคัน
โครงการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายผู้ปกครอง ในการลดปัญหาการออกกลางคัน 08.30 - 12.00 น.
หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
24 ก.ย. 62 สัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพในถสานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพในถสานประกอบการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
หอประชุมตึกอำนวยการ ห้องประชุมตะโกลา แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวอชาช่างไฟฟ้ากำลัง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
11 ต.ค. 62 ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่2/2562
ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่2/2562
ชุดนักเรียน นักศึกษา ถูกระเบียบ /ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า งานทะเบียน
21 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
18 ธ.ค. 62 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ระดับ อศจ.
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง งานวิจัยฯ
24 ธ.ค. 62 ขับขี่ปลอดภัย
26 ธ.ค. 62 เปิดศูนย์ อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่2563
ปั้ม PT งานโครงการพิเศษฯ
27 ธ.ค. 62 ถึง 02 ม.ค. 63 โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่2563
งานโครงการพิเศษฯ
27 ธ.ค. 62 ทำบุญปีใหม่
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
11 ม.ค. 63 วันเด็กแห่งชาติ
16 ม.ค. 63 วันครู
25 ม.ค. 63 ถึง 26 ม.ค. 63 สอบ V-net ปวช.3 และ ปวส.2
ชุดนักเรียน นักศึกษา วิชาการ
27 ม.ค. 63 มอบตัวนักเรียน นักศึกษา โควตา ประจำปีการศึกษา 2563
หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า / แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา งานทะเบียน
18 ก.พ. 63 ถึง 19 ก.พ. 63 สอบมาตรฐานวิชาชีพ ปวช.3 ปวส.2
ชุดนักเรียน นักศึกษา งานวัดผลและประเมินผล
24 ก.พ. 63 ถึง 26 ก.พ. 63 สอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
ชุดนักเรียน นักศึกษา ถูกระเบียบ พร้อมบัตรประจำตัวนักเรียน งานวัดผลและประเมินผล
28 ก.พ. 63 สัมมนา นร. นศ. หลังออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
ชุดนักเรียน นักศึกษา / วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562
10 มี.ค. 63 ลงทะเบียนแก้ O , มส
23 มี.ค. 63 ประกาศผลการสอบแก้ O , มส
23 มี.ค. 63 รับใบ รบ.1 พร้อมใบประกาศนียบัตร (จบพร้อมรุ่ม) (09.00 - 12.00 น.) ณ ห้องทะเบียน
แต่งกายถูกระเบียบ งานทะเบียน
01 ก.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
08 ก.ค. 63 โครงการตรวจสุขภาพและสารเสพติดของนักเรียน นักศึกษา
หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า งานสวัสดิการฯ
09 ก.ค. 63 พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม
งานกิจกรรม
10 ก.ย. 63 ถึง 11 ก.ย. 63 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเขียนแผนธุรกิจ"ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ห้องประชุมตะโกลา งานส่งเสริมผลผลิตการค้าฯ
20 ต.ค. 63 ประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพฯ และแข่งขันทักษะวิชาการ
นรักเรียน นักศึกษา ทุกคนทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม
หอประชุมวิทยาลัยการอชีพตะกั่วป่า งานกิจกรรม
26 ต.ค. 63 ถึง 30 ต.ค. 63 สอบปลายภาค 1/2563
แต่งกายถูกระเบียบ พร้อมบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายวิชาการ
12 พ.ย. 63 ลงทะเบียน2/63 (ปวช.1 ,ปวช.2)
13 พ.ย. 63 ลงทะเบียน 2/63 (ปวช.3 , ปวส.1 ปวส.2)
หอประชุม / แต่งกายถูกระเบียบ งานทะเบียน
14 พ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศ นร. นศ. ก่อนฝึกอาชีพ2/2563
หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
16 พ.ย. 63 ถึง 26 มี.ค. 64 เปิดภาคเรียนที่ 2 /2563
17 พ.ย. 63 สัมมนานักเรียน นักศึกษา หลังออกฝึกอาชีพ 1/2563
หอประชุม ทวิภาคี
23 พ.ย. 63 ถึง 18 มี.ค. 64 ฝึกอาชีพ 2/2563
23 พ.ย. 63 ถึง 27 พ.ย. 63 ลงทะเบียนเรียนล่าช้า ลงทะเบียนเรียนซ้ำ /เรียนเพิ่ม
08.30 - 12.00 น. งานทะเบียน
26 พ.ย. 63 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
งานวัดผล
27 พ.ย. 63 ลงทะเบียนแก้ 0 มส
เวลา 08.30 -12.00 น ห้องงานทะเบียน
02 ธ.ค. 63 ประกาสผลสอบแก้ 0 มส
งานวัผล
25 ธ.ค. 63 สิ้นสุดการลงทะเบียนเรียน 2/2563
สิ้นสุดการลงทะเบียนเรียน2/63
งานทะเบียน
28 ธ.ค. 63 ประกาสพ้นสภาพ นร นศ ที่ไม่มาลงทะเบียน
28 ธ.ค. 63 ถึง 19 ม.ค. 64 นร นศ ที่ไม่ลงทะเบียนเรียน ให้มายื่นคำร้องรักษาสภาพการเป็น นร นศ
งานทะเบียน
04 ก.พ. 64 ถึง 04 ม.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โควตา
08 ก.พ. 64 ถึง 25 ก.พ. 64 รับสมัครเรียน รอบที่ 1
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า งานทะเบียน
15 ก.พ. 64 รายงานตัว มอบตัว โควตา ประจำปีการศึกษา 2564
08.30 น. - 12.00 น.
งานทะเบียน
04 มี.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบที่ 1
งานทะเบียน
11 มี.ค. 64 มอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564